Babyn Yar
en

VOICES

The most complete online archive of oral histories about the Holocaust, which will be available for the first time in Ukraine.
Learn more
Liudmila Tymchenko
Ihor Malitskiy
Vasyl Mykhailovskiy
Boris Pritsker
Mariia Kusch
Liudmila Tymchenko
Ihor Malitskiy
Vasyl Mykhailovskiy
Boris Pritsker
Mariia Kusch
Borys Romanchenko
Volodymyr Pronichev
Larisa Bahautdinova
Vanda Obyedkova
Olexii Vitoshko
Borys Romanchenko
Volodymyr Pronichev
Larisa Bahautdinova
Vanda Obyedkova
Olexii Vitoshko
Mykhailo Trakhtman
Raisa Maystrenko
Ihor Ageyev
Valentyna Galkina
Nadiiya Demchuk
Mykhailo Trakhtman
Raisa Maystrenko
Ihor Ageyev
Valentyna Galkina
Nadiiya Demchuk